觀點【台語世界/錄音】我若是會曉飛
spot_img

相關文章

【台語世界/錄音】我若是會曉飛

自細漢,我就是一个對jīm何代誌lóng足好奇ê囡仔,定定問「為啥物?」「是按怎會按呢?」看著鳥仔leh飛,就問阿母:「是按怎鳥仔會曉飛?」阿母講:「因為鳥仔有sit-kó͘ ah。」我真歡喜,kā阿母講:「你看,我mā有sit-kó͘,按呢我mā會當飛ah!」阿母那笑那講:「gōng囡仔!你彼是手,人袂曉飛lah。」Hǎⁿ!我足失望,心內想,我若是會曉飛,m̄知會有gŏa-nih-á好–leh!

我若是會曉飛,就會當用飛–ê去上課,ná食早頓ná欣賞四界ê風景,佮粉鳥比看māi,是siáng飛khah緊?偷偷仔khiú彼隻烏狗ê尾liu,hō͘伊氣kàu毛chhàng-chhàng-chhàng,koh掠bē著我。Hńg! siáng叫伊lóng對我遐pháiⁿ,定定tuì我kho̍k-kho̍k吠。Ah!時間得欲bē hù–矣。bē要緊,用飛–ê免等青紅燈加足緊–ê,koh會使直接飛入去教室,bē hō͘ khiā佇校門口的老師掠著我遲到,實在有夠讚–lah。

我足佮意拍籃球,問題是,我無夠懸,閣傷瘦,定搶bē著球。M̄-koh我若是會曉飛,欲搶球著加足簡單矣!而且koh會當飛–起來,直接佮球大力khǹg入去球籃仔內,就像彼齣日本báng-kah koàn籃高手內底彼ê紅頭鬃的天才仝款,遐呢仔媠khuì。

台灣是一个海島國家,四周圍lóng是海,無佮別个國家相粘。若是欲出國?迌,就一定ài坐飛lêng機抑是船,彼票lóng足貴。我若是會曉飛,M̄-nā會當共chia-ê錢省–起來,koh會當對無仝款ê角度看這个世界,開闊家己ê眼界。唯一ê問題是,可能會hō͘人當做是欲來攻擊的新型chiàn-tàu機,抑是食人的怪物,若是按呢就慘–ah,in一定會派軍機kā我拍–落來。

M̄知恁敢有聽過「鳥人」比賽,這个比賽上早是對英國開始舉辦,後來傳去世界各國。參賽者ài駛家己做–ê會當飛的物件,M̄-koh bē當用iǎn-jín抑是靠其他ê機hâi動力。原本是欲比看siáng飛了較遠,發展到今漸漸變成趣味、好sńg為主。台灣tī 2012年mā有舉辦過,參賽的隊伍m̄-nā隊名奇怪,妝tha̍h mā誠te̍k-pia̍t,有鳥仔、飛lêng機、豬仔、連衛生棉造型ê tō有。M̄管是佗一種,lóng是想欲完成人類ê夢想,就是~會曉飛。

希望這个夢想,未來會當實現。Á若是欲實現這个願望,咱就ài認真拍拚,做研究。M̄-koh我siuⁿ pîn-tōaⁿ,無遐骨力,這留予別人去做就好。若是會當成功,彼時ê演講題目就會對「我若是會曉飛」,改做「我欲飛去佗位?迌」!到時我才koh來佮逐家分享。

台灣字(白話字)版
Góa nā-sī ē-hiáng poe
Chū-sè-hàn, góa tio̍h-sī chi̍t-ê tùi jīm-hô tāi-chì lóng chiok hòⁿ-kî ê gín-á, tiāⁿ-tiāⁿ mn̄g “Ūi-siáⁿ-mih?” “Sī-án-chóaⁿ ē án-ne?” Khòaⁿ-tio̍h chiáu-á leh poe, tō mn̄g a-bú, “Sī-án-chóaⁿ chiáu-á ē-hiáu poe?” A-bú kóng, “In-ūi chiáu-á ū sit kó͘ ah.” Góa chin hoaⁿ-hí, kā a-bú kóng, “Lí khòaⁿ, góa mā ū sit kó͘, án-ne góa mā ē-tàng poe ah!” A-bú ná chhiò ná kóng, “Gōng-gín-á! Lí he sī chhiú, lâng bē-hiáu poe lah.” Hâⁿ~góa chiok sit-bōng, sim-lāi siūⁿ, góa nā-sī ē-hiáu poe, m̄-chai ē ū gŏa nih á hó leh!

Góa nā-sī ē-hiáu poe, tō ē-tàng iōng poe ê khì siōng-khò. Ná chia̍h chá-tǹg ná him-sióng sì-kè ê hong-kéng. Kah hún-chiáu pí khòaⁿ-māi, sī siáng poe khah-kín? Thau-thau-á khiú hit-chiah o͘-káu ê bóe-liu, hō͘ i khì kah mo͘ chhàng-chhàng-chhàng, koh lia̍h bē-tio̍h góa. Hńg! Siáng kiò i lóng tùi góa hiah phái, tiāⁿ-tiāⁿ tùi góa khok-khok pūi. Ah! Sî-kan beh bē-hù-ah. Bōe-iàu-kín, iōng poe ê bián tán chheⁿ-âng-teng ke chiok kín–ê, koh ē-sái ti̍t-chiap poe ji̍p-khì kàu-sek, bē hō͘ khiā tī hāu-mn̂g-kháu ê lāu-su lia̍h-tio̍h góa tî-tò. Si̍t-chāi ū-kàu chán lah.
Góa chiok kah-ì phah nâ-kiû. Būn-tê sī góa bô-kàu koân, koh siuⁿ sán, tiāⁿ chhiúⁿ bē-tio̍h kiû. M̄-koh góa nā-sī ē-hiáu poe, beh chhiúⁿ kiû tio̍h ke chiok kán-tan ah! Jî-chhiáⁿ koh ē-tàng poe khí-lâi, ti̍t-chiap kah kiû tōa-la̍t khǹg-ji̍p-khì kiû nâ-á lāi, tō chhiūⁿ hit chhut Ji̍t-pún báng-gah—koàn nâ ko-chhiú lāi-té hit-ê âng thâu-chang ê thian-châi kāng-khoán, hia nih á súi-khùi.

M̄-chai lín kám-ū thiaⁿ-kòe “chiáu lâng” pí-sài? Chit-ê pí-sài siōng chá sī tùi Eng-kok khai-sí kí-pān, āu–lâi thoân-khì sè-kài kok-kok. Chham-sài-chiá ài sái ka-kī chò ê ē-tàng poe ê mi̍h-kiāⁿ. M̄-koh bē-tàng iōng iân-jín ia̍h-sī khò kî-thaⁿ ê ki-hâi tōng-le̍k. Goân-pún sī beh pí khòaⁿ siáng poe khah hn̄g, hoat-tián kàu-taⁿ chiām-chiām piàn-sêng chhù-bī, hó-sńg ûi-chú. Tâi-oân tī 2012 nî mā ū kí pān-kòe, chham-sài ê tūi-ngó͘ m̄-nā tūi-miâ kî-koài, chng-tha̍h mā chiâⁿ te̍k-pia̍t, ū chiáu-á, hoe-lêng-ki, ti-á, liân ōe-seng-mî chō-hêng ê tō ū. M̄-koán sī tó chi̍t chióng, long-sī siūⁿ-beh oân-sêng jîn-lūi ê bāng-sióng, tio̍h-sī ē-hiáu poe.

Hi-bāng chit-ê bāng-sióng, bī-lâi ē-tàng si̍t-hiān. Á nā-sī beh si̍t-hiān chit-ê goān-bōng, lán to̍h-ài jīn-chin phah-piàⁿ, chò gián-kiù. M̄-koh góa siuⁿ pîn tōaⁿ, bô hiah kut-la̍t. Che lâu hō͘ pa̍t-lâng khì chò tō hó. Nā-sī ē-tàng sêng-kong, hit-sî ê ián-káng tê-bo̍k tō ē tùi “Góa nā-sī ē-hiáng poe” kái-chò “Góa beh poe-khì tó-ūi chhit-thô!” Kàu-sî góa chiah koh-lâi kah tāi-ke hun-hióng.
讀hōo你聽:

文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平臺,不代表本報立場。

留下一個答复

請輸入你的評論!
請在這裡輸入你的名字

最新帖子